www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - פסילת רישיון

נהיגה ללא רישיון בתוקף מעל שנתיים, מה העונש?
העונש הצפוי בגין ביצוע העבירה נע בין פסילת רישיון נהיגה ופסילה על תנאי וכן פסילת רישיון נהיגה בפועל למספר חודשים, בהתאם למשך תקופת פקיעת הרישיון.

שימוש ברכב ללא רשות, מה קובע החוק?
עבירת שימוש ברכב ללא רשות נפוצה בעיקר בקרב בני נוער, שעדיין לא הוציאו רישיון נהיגה, אשר לקחו את הרכב של ההורים לסיבוב ללא ידיעתם וללא רשותם.

כמה נקודות זה שלילה ומה המשמעות?
נהג שצבר 36 נקודות בפעם השנייה בתוך שש שנים, או 72 נקודות ומעלה, צפוי לפסילת רישיון נהיגה למשך תשעה חודשים והוא יוכל לקבל את רישיונו בחזרה רק לאחר שיעבור בדיקות במכון הרפואי, תיאוריה וטסט מחדש.

הארכת פסילה מנהלית, באילו מקרים?
סעיף 50א' לפקודת התעבורה מאפשר להאריך את הפסילה המנהלית מטעמים מיוחדים ונימוקים שיירשמו, לתקופה של מעל שלושה חודשים טרם הוגש כתב אישום נגד הנהג שרישיונו נשלל.

בקשה לביטול איסור מנהלי על שימוש ברכב, באילו מקרים?
בית המשפט לתעבורה יכול לבטל איסור שימוש ברכב אם השתכנע כי הרכב נלקח מבעליו ללא ידיעתו והסכמתו או שהנהג פעל בניגוד להוראותיו של בעל הרכב, ובעל הרכב עשה כל שביכולתו כדי למנוע את העבירה.

השבתת רכב אחרי תאונה, כיצד לפעול?
רכב שעבר תאונה חייב לעבור בדיקה על ידי שמאי מוסמך, כדי לברר אם לא נגרם נזק שעלול לסכן את הנהג ויתר משתמשי הדרך. בעל הרכב נדרש לתקן את הליקויים ולפנות לבדיקה במכון רישוי רכב.

סיווג פסילה, מהו?
מהו סיווג פסילה? האם ניתן לסווג את הפסילה כאשר הרכב משמש לפרנסה? כיצד מתמודדים עם פסילת רישיון כאשר הרכב דרוש לצרכים בריאותיים?

פסילה עד מתן פסק הדין - משקל עבר תעבורתי נקי
על פי פקודת התעבורה, בית המשפט צריך לפסול את רישיון הנהיגה של נאשם בתאונת דרכים בה נהרג אדם עד תום ההליכים. האם עבר תעבורתי נקי הוא שיקול להימנע מפסילה זו?

פסילה על תנאי במקום פסילה בפועל בעבירות תעבורה, האמנם?
האם בסמכותו של בית המשפט לקבוע, במקום בו בוצעה עבירה אשר בצידה פסילה מינימאלית, כי יוטל על הנאשם פסילה על תנאי בלבד?

פסילה עד תום ההליכים
מהי פסילה עד תום ההליכים? אימתי יורה בית המשפט על פסילת רישיון נהיגה עד תום ההליכים?

בקשה לביטול פסילה מנהלית
מהי פסילה מנהלית והאם ניתן להגיש בקשה לביטול פסילה זו בבית המשפט לתעבורה? מהם השיקולים לביטול הפסילה בבית המשפט?

השבתת רכב
סעיף 57א(2) לפקודת התעבורה קובע כי ישנם מצבים בהם יש לשוטר את הסמכות לאסור שימוש ברכב לתקופה של 30 יום, ובמקרים בהם מדובר ברכב אשר במהלך שלוש השנים האחרונות הושבת כבר בעבר, ניתן לשלול את השימוש בו למשך תקופה כפולה...

מהי נהיגה בזמן פסילה ומה העונש?
על פי החוק, נהג אשר רישיונו הנהיגה שלו נפסל על ידי בית המשפט, חייב להפקיד את הרישיון במזכירות בית המשפט...

ביטול פסילה מנהלית בגין פגם בהליך השימוע
הרציונל העומד בבסיס הפסילה המנהלית , אינו להעניש את הנהג כי אם למנוע את המסוכנות הנובעת מנהיגתו. על רק זה בוחן בית המשפט את השיקולים שהיו בבסיס החלטתו לפסול את רישיון הנהיגה.

תעבורה- פסילת נהגים עקב עבר תעבורתי - נהג מסוכן
על פי הידוע נכון להיום, מוסמך מנהל משרד הרישוי לפסול את רשיון הנהיגה של הנהג לתקופה של 10 שנים.

ביטול פסילה מנהלית
היא בקשה לפי סעיף 48 לפקודת התעבורה להורות על ביטולה של פסילה מנהלית אשר הוטלה על המבקשת ביום 06.09.06, בגין עבירה של נהיגה במהירות מופרזת.

חידוש רשיון נהיגה
חידוש רשיון נהיגה לאחר פסילה, פסילה של המכון ברפואי או קנסות ודוחות תנועה ...

נהיגה בפסילה, ייעוץ משפטי
נתפסתם נוהגים בפסילה? טוענים כי נהגתם בפסילה? עומדים בפני משפט? מומלץ לפנות לעורכי דין העוסקים בתחום...

פסילה מנהלית, אימתי?
העבירות הכלולות בתוספת הרביעית לפקודת התעבורה אשר בגינן רשאי שוטר לפסול פסילה מנהלית את רשיונך הן ...

נהיגה בזמן פסילה - נהיגה ללא רישיון
מי שהודע לו שנפסל מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה, וכל עוד הפסילה בתקפה הוא נוהג ברכב שנהיגתו אסורה בלי רישיון לפי פקודה זו, או מי שנוהג בניגוד לתנאים שנוספו ברשיונו כל עוד הם בתקפם, או מי שהודע לו כי נפסל מהחזיק ברישיון...