תאונה קטלנית: פסילת רישיון עד תום הליכים, אימתי?


תאונה קטלנית: פסילת רישיון עד תום הליכים, אימתי?

מדי שנה מתרחשות בישראל מאות תאונות קטלניות. על פי תיקון 78 לפקודת התעבורה, יש לפסול עד תום ההליכים את רישיון הנהיגה של נהג אשר היה מעורב בתאונת דרכים בה נהרג אדם, וזאת כל אימת שלא נקבע אחרת בבית המשפט, מטעמים שירשמו. התיקון נכנס לתוקפו ב-1.8.2007.

תיקון 78 לפקודת התעבורה הינו תיקון חדש באופן יחסי. מדובר בתיקון אשר קובע כי אדם אשר היה מעורב בתאונת דרכים קטלנית, בה נהרג אדם, חזקה עליו כי הוא נהג מסוכן ויש לאסור על נהיגתו עד תום ההליכים המשפטיים בעניינו. מאחורי התיקון עומד גם עיקרון מוסרי הקובע כי נהג אשר הרג אדם אחר בעקבות נהיגתו , ראוי שלא יינהג עד אשר יוכרע וייגזר דינו.

 

מדובר אפוא בעיקרון היושב למעשה בניגוד לחזקת החפות העומדת לאדם טרם הוכרע דינו. הלכה פסוקה היא כי חזקת החפות הינה חזקה חשובה במשפט הישראלי, אך קדושת החיים חשובה עוד יותר. לאמור, אין לעבור לסדר היום במקרה של נטילת חיים.

 

התיקון והשלכותיו

 

תיקון 78 לפקודת התעבורה התקבל במרץ 2007. לאחר התיקון, נוסח סעיף 46ב' לפקודת התעבורה באופן הבא: במידה והוגש כנגד בעל רישיון כתב אישום, בגין עבירה אשר גרמה לתאונת דרכים בה נהרג אדם, בית המשפט יורה על פסילת רישיון הנהיגה של הנאשם עד מתן פסק הדין בעניינו. כמו כן, בטרם בית המשפט יורה כאמור, תינתן לנאשם הזדמנות נאותה והוגנת לשכנע את בית המשפט מדוע אין להורות על פסילה כאמור.

 

בית המשפט רשאי, מנימוקים שיירשמו, לקבוע כי אין לפסול את רישיון הנהיגה של הנאשם. התיקון נכנס לתוקפו באוגוסט 2007 ונכון לגבי כל כתבי האישום אשר הוגשו לאחר מכן.

 

המצב עובר לתיקון 78

 

עובר לכניסתו של התיקון הנ"ל לתוקפו, הייתה לבית המשפט הסמכות לפסול רישיון נהיגה עד תום ההליכים מכוח סעיף 46 לפקודה. לפי ההסדר החוקי אשר היה נכון אז, לא נקבעו מה השיקולים אשר אמורים להנחות את בית המשפט בבואו לפסול רישיון נהיגה עד תום ההליכים בעקבות תאונת דרכים קטלנית.

 

בשורה של פסקי דין, ניסתה הפסיקה להתוות את השיקולים הרלבנטיים לעניין זה. השופט חשין, בפרשת אלעד גבריאל נ' מדינת ישראל (פסק דין מנובמבר 2006), פרש את משנתו בנוגע לשיקולים אשר אמורים להנחות את הערכאה השיפוטית במקרים אלו:

 

לדבריו, "על בית-המשפט לבחון תחילה קיומן של ראיות לכאורה להרשעת הנהג בעבירה המיוחסת לו; ואם מצא כי אלה קיימות, עליו לעבור ולבחון האם נהיגתו מסכנת את הציבור. בגדר בחינה זו, יש לאזן בין שיקולי ההגנה על האינטרסים של הנהג הפוגע, ובכלל זה נסיבותיו האישיות המיוחדות, לבין הצורך להגן על שלום הציבור מפני נהיגה המסכנת חיים".

 

דהיינו, על התביעה הונח הנטל להוכיח את קיומן של ראיות לכאורה להוכחת אשמתו של הנהג, ועל בית המשפט היה לבחון האם התביעה הרימה את הנטל האמור, אם לאו. כמו כן, בית המשפט היה בוחן את נסיבותיו האישיות של הנאשם ואת שאלת מסוכנתו (על פי מבחני מסוכנות שהותוו בפסיקה).

 

לאחר תיקון 78 לפקודת התעבורה, עבר הנטל אל הצד השני - לנהג. לאמור, כעת על הנהג להוכיח מדוע אין לפסול את רישיון הנהיגה שלו, ואי עמידה בנטל זה, תביא לפסילת הרישיון. התיקון הגביר את חזקת המסוכנות הרובצת לפתחו של נהג המעורב בתאונת דרכים קטלנית. זאת ועוד, התיקון קובע באופן עקרוני כי ראוי לאדם שגרם בנהיגתו להריגתו של אדם אחר, שלא יינהג עד אשר ייגזר דינו.


הפרשנות כי נטל ההוכחה במסוכנות עובר לנאשם - פרשנות מצמצמת זו ובעיותיה

 

במספר פסקי דין אשר ניתנו לאחר התיקון, דנו השופטים במשמעותו של התיקון המדובר. לא אחת, השופטים גרסו כי השינוי המשמעותי של התיקון, הנלמד מפרשנותו, הינו העברת נטיל הראיה לנאשם המשיב. לדוגמא, נאמר כי "התיקון אינו משנה באופן מהותי את העקרונות שלאורם על בית המשפט לבחון אם יש מקום להורות על פסילה עד תום ההליכים. שיקול המסוכנות היה ונותר השיקול העיקרי. השינוי היחידי הוא בשאלת הנטלים".

 

בפסק דין אחר נקבע כי "עובר לכניסת התיקון לתוקף, המדינה נדרשה לשכנע את בית המשפט שיש להורות על פסילה עד תום ההליכים בשל היות הנהג מסוכן. לאחר התיקון, עם זאת, הועבר הנטל לשכמו של הנאשם. כעת, על המשיב לשכנע את בית המשפט בצדקתו לכך כי אין משום סכנה לציבור בנהיגתו".

 

ההנחה מפרשנויות אלו ואחרות היא כי חזקת מסוכנות רובצת מעליו של נהג אשר היה מעורב בתאונת דרכים קטלנית. הפרכת חזקת מסוכנות זו הינה משימה הרובצת לפתחו של הנאשם. דהיינו, עליו להוכיח את התקיימותם של שלושת התנאים המצביעים על העדר מסוכנות - נסיבות אישיות כלליות, עבר תעבורי, וכמובן - נסיבות התאונה.

 

בפסקי דין מאוחרים יותר נקבע כי פרשנות מצמצת זו גוררת עימה קושי מסוים. על פי גישה זו, העברתו של נטל הראיה איננה משנה באופן עקרוני דבר. לאמור, הנתונים אשר היו ידועים מקודם, ידועים גם היום, ומה זה משנה האם הם מועלים על ידי התביעה או על ידי ההגנה.

 

זאת ועוד, קשה לקבוע את חזקת המסוכנות של אדם אך ורק על בסיס תאונה קטלנית בה היה מעורבת. לדוגמא, ישנן תאונות קטלניות אשר לא ניתן לצפות אותן מראש, ולעיתים הן נגרמות גם בעקבות גורמים אקראיים לחלוטין. לא אחת, העובדה כי תאונה הפכה מ"תאונה רגילה" ל"תאונה קטלנית", איננה מעידה באופן גורף על כך שנהיגתו של הנאשם שאת רישיונו מבקשת התביעה לפסול עד תום ההליכים הייתה רשלנית.

 

במילים אחרות האם אדם אשר נהג במהירות של 10 קמ"ש מעל המותר, וגרם לתאונה קטלנית, מסוכן לציבור המשתמשים בדרך יותר מנהג אשר נהג במהירות של 50 קמ"ש מעל המותר ולא גרם לתאונה כלל?

 

יש שהגדירו את חזקת המסוכנות אף כפיקציה משפטית, אשר כמוה ישנן רבות בכל שיטת המשפט. הדעת איננה נוחה עם פיקציות משפטיות אלו. מדובר אפוא בפיקציות אשר הינן קביעות שרירותיות של המציאות, חרף ידיעה ברורה כי הדברים רחוקים מלהיות "שחור ולבן".

 

לעיתים, אין מנוס מלהיעזר בפיקציה כגון דא, אך לא מדובר בבחירה האידיאלית. משפטנים הרואים את העניין מנקודת מבט זו, סבורים כי התיקון לפקודת התעבורה נועד להוסיף רכיב נוסף.

 

נימוק מוסרי - נהגת והרגת, ראוי שלא תנהג עד תום ההליכים

 

גישה זו גורסת כי לתיקון 78 לפקודת התעבורה מטרה נוספת - פסילת רישיון הנהיגה של נהג המעורב בתאונת דרכים קטלנית מבחינה מוסרית, וזאת מתוך ראיה שאין זה ראוי כי נהג זה יוכל לנהוג כתמול שלשום. לאמור, אין זה ראוי כי נהג אשר גרם לתאונת דרכים קטלנית, ואף הוגש כנגדו כתב אישום בעקבות כך, ימשיך לנהוג ברכב כאילו לא אירע דבר,

 

לעיתים במשך שנים. "דעת הציבור רחוקה מלהיות נוחה בעניין זה, לא כל שכן משפחת המנוח ומשפחות הפצועים", נכתב בפסיקת בתי המשפט, "נהיגתו של אדם זה נחשבת כזילות החיים, ובחברה אשר מקדשת את ערך החיים, יהיה זה נכון להורות על פסילת רישיון הנהיגה של הנהג האחראי לתאונה". פרשנות התיקון על פי גישה זו גורסת אפוא כי המחוקק ביקש להעביר מסר חד משמעי וברור כי במסגרת המאבק הלאומי בתאונות הדרכים, אין מנוס מלנקוט באמצעים קיצוניים.

 

יצוין כי אכן מדובר בשינוי מסוים מבחינת דיני התעבורה, אך השינוי איננו כה חריג מבחינת התפיסה החוקית של עבירות תנועה. במקרים רבים ניתן להורות על פסילת רישיון הנהיגה של אדם לאחר מעורבות בתאונה או ביצוע עבירות תנועה, וסמכות זו נתונה לרשות הרישוי, לקצין משטרה, וכמובן לבית המשפט. עם זאת, פסילה עד תום ההליכים הינה פסילה אשר יכול להטיל רק בית המשפט.

 

יצוין כי הלכה מעין זו מופיע במערכת המשפט במקומות רבים. לדוגמא, נאמר כי רוצח אשר עומד לדין בעקבות נטילת חייו של אדם, צריך להיות מושם במעצר. השמתו של הרוצח לכאורה במעצר לא נועדה רק כדי למנוע מהאחרון להתחמק מדינו או לשבש משפטו, אלא גם מבחינה מוסרית וחברתית - אדם שרצח אינו רשאי להסתובב חופשי כאחד האדם.

 

מניעת המשכות הליכים

 

פסילה עד תום ההליכים הינה בעלת השלכות נוספות. נימוק נוסף לפסילה זו הינה מניעת הימשכות הליכים. לעיתים, הליכים משפטיים הנוגעים לתאונות דרכים קטלניות עלולים להימשך זמן רב, ואף שנים לא מעטות.

 

ההליכים יכולים להיות מועכבים על ידי הגורמים המעורבים בהם - בית המשפט, התביעה או ההגנה. פסילה עד תום ההליכים מביאה אפוא לקיצור ההליכים ומונעת עיכובם. מבחינת הנאשם, אין לאחרון אינטרס לעכב את ההליכים בעניינו, למרות פסילה עתידית שתוטל עליו, וזאת משום שהוא כבר פסול.

 

סייגים לפסילה - האיזונים בחוק

 

כאמור, פסילה עד תום ההליכים מהווה אפוא פגיעה בזכויות חוקתיות אשר עומדות לנאשם שלא הוכחה אשמתו - חזקת החפות (המאוזנת עם חזקת המסוכנות) וחופש התנועה. היות ואין לזלזל בזכויות אלו, הגביל המחוקק בשני סייגים את הפסילה עד תום ההליכים. ראשית, נקבע כי שלילה זו תיעשה רק לאחר הגשת כתב אישום (וזאת משום שהגשתו של כתב אישום מעידה על כך שהציבורהתביעה סבור כי פלוני אשם). שנית, קביעה עקרונית וכללית זו תעבור ביקורת בבית המשפט, בכל מקרה באופן פרטני ובהתאם לנסיבותיו.


לחץ/י כאן ועורך דין תעבורה יחזור אליך עוד היום!

פניה ללא התחייבות

מאמרים נוספים בתחום
תאונת דרכים קטלנית

מאז תחילת שנת 2011, מצאו את מותם על כבישי ישראל 282 בני אדם. 86 מהם היו הולכי רגל בעת שהיו מעורבים בתאונות דרכים קטלניות, ו-46 מהם רוכבי קטנועים ואופנועים...

 

גרימת מוות ברשלנות, מה הדין?

מה העונש במקרה של עבירת גרימת מוות ברשלנות ע"פ סעיף 64 לפקודת התעבורה?

 

זיכוי בבית המשפט: תאונת פגע וברח

הנאשם, אשר יוצג על ידי עו"ד אלעד שור, כפר באשמה ולטענתו, הוא לא פגע ברכבה של המתלוננת. הנאשם טען כי הוא אינו זכור כלל סיטואציה ממנה ניתן להסיק כי הוא היה מעורב בתאונה עם רכבה של המתלוננת...

 

זיכוי נהג מפגיעה בהולך רגל במעבר חציה בגין רשלנות הולך הרגל

על פי האישום, הנהג ברכבו ברחוב רבי עקיבא בבני ברק והתכוון לפנות ימינה לרחוב הרב קוק. לטענת המאשימה, הנהג נכנס לצומת מבלי להעניק זכות קדימה להולכת הרגע ופגע בה תוך כדי סיבוב...

 

דריסה למוות של הולכי רגל - הרשעה בהריגה ומאסר בפועל

אדם עבר במעבר חצייה במהירות מופרזת, וזאת למרות שהרכבים מצד ימין עצרו לפני מעבר החצייה. כתוצאה מאי מתן זכות הקדימה להולכי הרגל, פגע הרכב בשני קשישים וגרם למותם. הנהג הורשע בהריגה ונגזרו עליו 18 חודשי מאסר בפועל...

 

גרימת מוות בתאונה - גזר דין לנהג נורמיטבי אשר גרם למוות בתאונה

מהם השיקולים אשר מנחים את בית המשפט בבואו לגזור עונש על אישה נורמיטיבית בעלת עבר של נהיגה זהירה, אשר ברגע אחד של רשלנות גרם למוות בתאונה?

 

מעצר עד תום ההליכים בעבירות תעבורה

האם ניתן להורות על מעצר עד תום ההליכים בעת ביצוע עבירות תעבורה? כיצד בוחן זאת בית המשפט? האם יש השפעה לעבר תעבורתי ואו פלילי?

 

פסילת רישיון נהיגה לאחר תאונת דרכים קטלנית - תיקון 78 לפקודת התעבורה

באוגוסט 2007 נכנס לתוקפו תיקון 78 לפקודת התעבורה, ובמסגרתו נקבע כי יש לפסול באופן אוטומטי את רישיון הנהיגה של נהג אשר היה מעורב בתאונת דרכים בה קופחו חיי אדם...

 

תאונת דרכים קטלנית - הרשעה בהריגה בעקבות נהיגה בשכרות וחציית רמזור אדום

נהג אשר עלה על ההגה בגילופין וחצה רמזור אדום התנגש ברכב אחר. כתוצאה מהתאונה מצא את מותו נהג הרכב המעורב. האם יורשע הנהג בהריגה?

 

שלילת רישיון של נהג משאית לאחר תאונה קטלנית

בית המשפט הורה למשטרה לשלול את רישיון הנהיגה של נהג המשאית הבדואי מהתאונה בכביש הערבה עד תום ההליכים בעניינו...

 

פסילת רישיון עד תום ההליכים לאחר תאונה קטלנית

בית המשפט לתעבורה בירושלים קבע כי יש להטיל פסילת רישיון עד תום ההליכים על נהג מונית שהיה מעורב בתאונת דרכים קטלנית...

 

האם עבירת הריגה לאחר תאונת דרכים במירוץ מכוניות בלתי חוקי?

האם נהג אשר היה מעורב בתאונת דרכים בעת מירוץ מכוניות בלתי חוקי יואשם בעבירת הריגה?

 

מאסר בעקבות תאונת דרכים עם נפגעים

בית המשפט לתעבורה בתל אביב גזר את דינם של שני אחים למאסר בגין עבירות תעבורה שונות בתוך שבוע ימים בלבד...

 

זיכוי נאשמת בגרימת תאונת דרכים מחמת הספק בגין ממצאי דו"ח בוחן תנועה

בעקבות הגרסאות אשר הוצגו בבית המשפט, נקבע כי יש לזכות את הנאשמת מעבירות המיוחסות לה וזאת בשל דו"ח בוחן התנועה...

 

פסילת רישיון נהיגה לצמיתות לאחר תאונת דרכים עם נפגעים בגין שכרות

בעקבות נהיגה בשכרות, גרם הנאשם לתאונת דרכים עם נפגעים. האם יש להטיל עליו מאסר בפועל והאם עונש פסילת רישיון נהיגה לצמיתות הינו מידתי בנסיבות המקרה?

 

בריחה משוטרים בשכרות גרמה לתאונת דרכים - האם מאסר בפועל?

בית המשפט המחוזי בנצרת גזר שש שנות מאסר וחצי על עומר הייב אשר גרם לפציעתו הקשה של אדם בתאונת דרכים...

 

תאונת דרכים עם נפגעים

חשוב לדעת כי ההתנהלות לאחר תאונת דרכים בלי נפגעים איננה זהה להתנהלות בעקבות תאונת דרכים עם נפגעים. הדברים אמורים גם כלפי היחס לנפגעים בתאונה (לדוגמא, איסור הפקרה, מתן סיוע וכדומה), וגם מבחינת הדין הפלילי (ענישה ברמה אחרת, משמעות התייעצות עם עורך דין וכו')...

 

תאונת פגע וברח - ועבירת הפקרה

מהי עבירת הפקרה לאחר פגיעה? מהו העונש בגין עבירה זו? האם ניתן מדובר תמיד במאסר בפועל?

 

נהגי מוניות ועבירות תעבורה

נהגי מוניות בישראל מעורבים לא אחת בתאונות דרכים. כמו כן, נהגים מקצועיים אלה מבצעים עבירות תנועה רבות. כיצד מתייחס בית המשפט לתעבורה לעבירות ותאונות אשר מבוצעות/נגרמות על ידי נהגי מוניות?

 

אי מתן זכות קדימה אי מתן זכות קדימה

מהי עבירת אי מתן זכות קדימה? מהו העונש בגינה? האם מדובר בעבירת תנועה חמורה? האם עסקינן בעבירה נפוצה?

 המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.