www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - כללי HOV

מאמצים של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ותו תקן ישראלי חדש לממל"ז

במשך 20 השנים האחרונות, מאז נכנס אקדח הלייזר (הממל"ז) לשימוש על ידי שוטרי התנועה, סוגיות הקשורות במהימנותו ואופן תפעולו הונחו חדשות לבקרים לפתחם של בתי המשפט לתעבורה...


חובות המשטרה כלפי בעל רכב בעת איסור שימוש בגין נהיגה בשכרות

מהן החובות המוטלות על המשטרה כלפי בעל הרכב בעת מסירת הודעת איסור שימוש במכונית מחמת נהיגה בשכרות?


עומס עצום בבית המשפט לתעבורה בישראל - 54,000 תיקים ממתינים לטיפול

בעמותת "אור ירוק" טוענים כי בתי המשפט לתעבורה בישראל קורסים תחת עומס התיקים והדבר גורם לסכנה ממשית למשתמשים בדרך...


זיכוי נהג מגרימת תאונת דרכים בשל נסיעה לכאורה של הרכב המעורב ללא אורות

נהג אשר היה מעורב בתאונת דרכים טען כי הוא לא ראה את הרכב המעורב משום שזה נסע ללא אורות. בית המשפט קיבל את טענותיו וזיכה אותו מחמת הספק...


האם יורשע נהג בגרימת מוות ברשלנות כאשר אדם אשר נפגע בתאונה נפטר בגין טיפול רפואי רשלני?

האם יורשע נהג בגרימת מוות ברשלנות כאשר אדם אשר נפגע בתאונה נפטר בגין טיפול רפואי רשלני?


הולך רגל התפרץ למעבר חציה, האם תאונה בלתי נמנעת?

בית המשפט לתעבורה זיכה נהג מעבירה של פגיעה בהולך רגל במעבר חציה ואי מתן זכות קדימה, וזאת לאחר שנקבע כי הולך הרגל "התפרץ לכביש"...


בקשה לקיצור תקופת איסור שימוש ברכב לאחר נהיגה בשכרות

רכב הוחרם לאחר נהיגה בשכרות. האם בית המשפט יקבל בקשת אשתו של הנהג לקצר את תקופת איסור השימוש?


1